We use cookies in order to offer you the most relevant information. Please accept cookies for optimal performance. Read our Cookie Policy for full details.

Wybierz język

+48 (0) 61 663 3278
Strona główna > Zasady i warunki sprzedaży

Niniejsze warunki i Ograniczenia Praw Strony Internetowej mają zastosowanie do użytkowania Strony Internetowej Dantex. Uzyskując dostęp do Strony Internetowej i/lub składając zamówienie, Użytkownik przyjmuje te Warunki, Politykę Prywatności i Ograniczenia Praw Strony Internetowej. Proszę uważnie przeczytać wszystkie Warunki i wydrukować ich kopię dla własnych potrzeb. Jeśli Użytkownik nie akceptuje tych Warunków i Ograniczeń Praw Strony Internetowej, Użytkownikowi nie wolno używać tej Strony Internetowej ani uzyskiwać do niej dostępu.

TE WARUNKI NIE MAJĄ WPŁYWU NA USTAWOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA. .

Niniejsze Warunki mają zastosowanie jedynie do zakupu Towarów z Naszego sklepu internetowego. Można przeglądać Towary w Naszym sklepie internetowym w celu ich zakupu od przedstawiciela Dantex. Wiążąca umowa pomiędzy Użytkownikiem a Nami dotycząca zakupu takich Towarów nie zachodzi do momentu sprzedaży przez Nas tych Towarów Użytkownikowi przez przedstawiciela Dantex. Z tego powodu tylko niektóre z tych Warunków mają zastosowanie do sprzedaży przez przedstawiciela Dantex.

3. Ryzyko i tytuł prawny
3.1 Mimo tego, że ryzyko dotyczące towarów dostarczanych Nabywcy zgodnie z umową przechodzi w momencie dostawy na Nabywcę lub jego przewoźnika (w zależności, który występuje wcześniej), prawnym właścicielem tych towarów pozostaje Sprzedawca do momentu zapłaty pełnej należnej ceny przez Nabywcę zgodnie z niniejszą umową lub w momencie przekazania go przez Nabywcę na drodze sprzedaży bona fide przy pełnej wartości rynkowej (cokolwiek zajdzie wcześniej). Do takiego momentu Nabywca musi przechowywać takie towary oddzielnie od swojej własności, wyraźnie oznaczone jako własność Sprzedawcy
3.2 Niezależnie od warunków płatności określonych w niniejszej umowie lub gdzie indziej, płatność za wszelkie dostarczone towary jest należna zaraz po rozpoczęciu działania lub postępowania dotyczącego wypłacalności Nabywcy (z jego własnej woli lub w wyniku działań sądowych) lub w przypadku wyznaczenia zarządcy całości lub części jego aktywów; w takiej sytuacji prawo do sprzedaży przyznane Sprzedawcy w punkcie 3.1 tej umowy automatycznie wejdzie w życie.
3.3 Jeśli płatność za jakiekolwiek towary jest zaległa, w całości lub w części, a jakiekolwiek towary zostały już dostarczone, Sprzedawca, bez uszczerbku dla swoich pozostałych praw, ma prawo wkroczyć do siedziby Nabywcy w celu odzyskania/odsprzedaży towarów lub ich części uznanej przez Sprzedawcę, wyłącznie według jego uznania, jako wymaganą do pokrycie zaległej kwoty płatności oraz kosztów, w rozsądnym wymiarze, poniesionych w trakcie korzystania z jego praw określonych w tym podpunkcie. Nabywca niniejszym nieodwołalnie uprawnia Sprzedawcę do wkroczenia na teren Nabywcy oraz podjęcia wszelkich wymaganych kroków na tym terenie w celu skorzystania z prawa określonego w tym podpunkcie.
3.4 Do momentu dokonania pełnej płatności za wszystkie dostarczone towary Nabywca pozostaje powiernikiem Sprzedawcy w odniesieniu do towarów, a jeśli sprzeda towary lub zezwoli na ich sprzedaż, przychody ze sprzedaży będą przechowywane na oddzielnym, łatwym do identyfikacji koncie. Oprocentowanie korzystne dla Sprzedawcy należy dołączyć do przychodów z takiej sprzedaży a Sprzedawca ma prawo do śledzenia takich przychodów ze sprzedaży.

4. Brak zapłaty
4.1 Jeśli płatność za jakiekolwiek towary jest zaległa, w całości lub w części, lub jeśli Nabywca poprzez swoje działanie lub zaniechanie naruszy postanowienia jakiejkolwiek umowy zawartej przez strony lub niezwłocznie po zajściu jakiegokolwiek zdarzenia opisanego w punkcie 3.2 powyżej, Sprzedawca (jeśli się na to zdecyduje) jest upoważniony do: -
(a) naliczania oprocentowania od wszelkich zaległych płatności w wysokości pięciu procent (5%) powyżej stawki bazowej określonej przez bank National Westminster PLC od czasu do czasu na miesiąc lub jego części naliczonej w bilansie dziennym od terminu płatności do momentu jej dokonania; i/lub
(b) obciążania Nabywcy wszelkimi kosztami poniesionymi przez Sprzedawcę, w tym, bez ograniczenia, kosztami administracyjnymi wynikającymi z braku dokonania zapłaty należności przez Nabywcę; i/lub
(c) traktowania takiego zdarzenia jako naruszenia umowy i zostania zwolnionym z wszelkich pozostałych zobowiązań wynikających z takich umów (w tym, bez ograniczeń, wszelkich umów dotyczących przyszłej dostawy towarów lub kotynuowania ich dostarczania), ale bez uszczerku dla swoich praw w odniesieniu do Nabywcy wynikających z takiego naruszenia.
(d) przewłaszczenia wszelkich płatności dokonanych przez Nabywcę w odniesieniu do takiej części towarów dostarczonej przez Sprzedawcę, jaką Sprzedawca uzna za stosowną (pomimo wszelkich rzekomych zawłaszczeń przez Nabywcę).

5. Odpowiedzialność prawna
5.1 Cena ponoszona przez Nabywcę to cena wyświetlana w odniesieniu do odpowiednich Towarów na tej Witrynie Internetowej w momencie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia od Nabywcy, po dodaniu odpowiednich kosztów dostawy.
5.2 Koszty dostawy i ceny podlegają zmianie.
5.3 Wszystkie ceny zawierają podatek VAT (tam, gdzie ma to zastosowanie) zgodnie z aktualną stawką.
5.4 Mimo dokładania przez nas wszelkich starań, aby ceny przedstawiane na naszej Witrynie Internetowej były poprawne, mogą występować błędy. Jeśli zauważymy błąd w cenie Towarów zamówionych przez Państwa, poinformujemy Państwa jak najszybciej i damy Państwu możliwość ponownego potwierdzenia Państwa zamówienia z poprawną ceną lub anulowania zamówienia. Jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z Państwem, uznamy zamówienie za anulowane. Jeśli anulujecie Państwo zamówienie z uwagi na błąd w cenie a My już otrzymaliśmy płatność za Towary, jakich dotyczył błąd, otrzymacie Państwo pełen zwrot dokonanej płatności.
5.5 Termin dokonania płatności do momentu złożenia przez Państwa zamówienia. Korzystamy z usług strony trzeciej – Streamline- w celu przyjęcia Państwa płatności za Towary dokonywanej kartę debetową lub kredytową. Zamawiając Towary z Naszej Witryny Internetowej przekazujecie Państwo Nam zgodę na przekazanie danych koniecznych do zakupu Towarów do Streamline. Nie będziemy przechowywać tych danych płatności, ale będzie to czynić Streamline.
5.6 Jeśli podczas sześciu miesięcy, licząc od dnia dostawy towarów lub dnia przekazania towarów lub wykonania usługi (innej niż demonstracja towarów), okaże się, że towary lub usługa są wadliwe i/lub zostanie wykazane, że w dostarczonych towarach są braki i w każdym razie szczegółowa nota opisujące taką wadę lub brak zostanie przekazana na piśmie Sprzedawcy i przewoźnikom towarów w ciągu 3 dni roboczych od dnia wykrycia takiej usterki i/lub w przypadku niedostarczenia lub braku towarów i przekazania szczegółowej noty dotyczącej niedostarczenia Sprzedawcy w ciągu 14 dni od dany wysyłki tych towarów, wtedy, w takich przypadkach, całkowita odpowiedzialność prawna Sprzedawcy polega na wymianie, zwrocie płatności lub zrzeczeniu się należności za te towary, zgodnie z jego wyborem, co zawsze podlega limitowi uzgodnionej ceny za takie towary lub usługi a w przypadku uszkodzonych towarów polega to na tym, że Nabywca ponosi wszelkie koszty umowne Sprzedawcy, ZAWSZE POD WARUNKIEM, że Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej w zakresie w jakim takie wady lub opóźnienia mają miejsce w wyniku działania lub zaniechania Nabywcy lub strony trzeciej w imieniu Nabywcy.
5.7 Wszelkie towary lub ich części przesłane do Sprzedawcy zgodnie z tymi postanowieniami muszą być oznaczone nazwą i adresem Nabywcy, numerami maszyny i numerami części, a także, jeśli to możliwe, rokiem produkcji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez pożar lub inne dotyczące towarów Sprzedawcy lub ich części w trakcie ich przechowywania przez Sprzedawcę.
5.8 W przypadku gdy jakakolwiek odpowiedzialność za utratę, szkody lub obrażenia ciała zostanie narzucona na Sprzedawcę w wyniku dowolnej ustawy lub prawa zwyczajowego, Nabywca zwolni Sprzedawcę całkowicie z takiej odpowiedzialności, w tym, bez ograniczeń, z wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w odniesieniu do takiej odpowiedzialności (z wyjątkiem sytuacji, gdy taka odpowiedzialność wynika bezpośrednio z lekkomyślnego działania lub zaniedbania przez Sprzedawcę).
5.9 Zgodnie z niniejszą Umową w żadnym wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie lub opóźnienie spełnienia jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z umowy w zakresie, w jakim taka sytuacja jest spowodowana przez zdarzenia pozostające poza kontrolą Sprzedawcy, w tym, bez ograniczeń, działanie siły wyższej, działania rządu, pożar, zamieszki lub spory przemysłowe, niezależnie od tego, gdzie do nich dojdzie .

6. Zgodność z przepisami
6.1 Wycena Sprzedawcy oraz poniższa umowa w każdym momencie są przedmiotem odpowiednich ustaw, przepisów oraz rozporządzeń rządu Wielkiej Brytanii lub innego stosownego państwa, w szczególności w zakresie wyposażenia Sprzedawcy we wszystkie niezbędne pozwolenia oraz licencje odnośnie eksportowania towarów oraz danych.
Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadki niespełnienia warunków umowy wynikające ze zgodności z takimi ustawami, przepisami lub prawami lub faktem nieuzyskania przez Sprzedawcę takich zezwoleń lub też Nabywca zgadza się wspierać Sprzedawcę lub współpracować ze sprzedawcą w zakresie wymaganym w celu uzyskania jego zgodności z powyższymi przepisami bez ograniczania ogólnego charakteru powyższego, aby przekazać Sprzedawcy takie zapewnienia w odniesieniu do reeksportu jego towarów lub produktów, żądania których przez Sprzedawcę od Nabywcy wymagają odpowiednie prawa, przepisy lub ustawy.

7. Miejsce instalacji
7.1 Nabywca ponosi koszty zapewnienia energii elektrycznej na miejscu instalacji towarów oraz zapewnienia fundamentów, które spełniają wymogi specyfikacji Sprzedawcy dla instalowanych towarów.

8. Przedstawicielstwa
8.1 Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych postanowień, Sprzedawca nie posiada żadnych pełnomocników ani przedstawicieli, którzy mają prawo zawierania jakichkolwiek umów lub podejmowania zobowiązań w imieniu Sprzedawcy w jakikolwiek inny sposób.

9. Własność intelektualna
9.1 Prawa do własności intelektualnej wszystkich projektów oraz know-how wchodzących w skład towarów dostarczanych przez Sprzedawcę Nabywcy, a nie oryginalnie dostarczanych przez Nabywcę, przez cały czas pozostają własnością Sprzedawcy lub odpowiednich osób trzecich posiadających takie prawa a Nabywca nie podejmie żadnych kroków, które mogłyby powodować podważenie lub stanowić niebezpieczeństwo dla takich praw Sprzedawcy lub praw jakichkolwiek osób trzecich.
9.2 Nabywca gwarantuje, że wszelkie projekty lub instrukcje dostarczone bądź przekazane przez Nabywcę Sprzedawcy nie będą powodowały naruszenia przez Sprzedawcę żadnych patentów, zastrzeżonych projektów, znaków handlowych ani praw autorskich w wyniku wypełniania postanowień umowy oraz zabezpiecza Sprzedawcę całkowicie przed wszelką odpowiedzialnością prawną (w tym, bez ograniczeń, w odniesieniu do kosztów), która może obejmować Sprzedawcę z powodu naruszenia tej gwarancji.
9.3 Niniejsza umowa stanowi jedyne i całkowite porozumienie pomiędzy stronami i zastępuje wszystkie wcześniejsze gwarancje lub oświadczenia (zarówno ustne jak i pisemne) i może być zmieniana lub modyfikowane tylko na piśmie za porozumieniem stron.
9.4 Nieskorzystanie którejkolwiek ze stron niniejszej umowy z praw jej przyznanych zgodnie z postanowieniami tej umowy nie może być traktowane jako zrzeczenie się tych praw przez stronę ani jako fakt uniemożliwiający wykonywanie lub wprowadzaniu w życie tych praw w dowolnym momencie.
9.5 Umowa ta podlega wyłącznie prawu Anglii i według tego prawa będzie interpetowana a strony niniejszym nieodwołalnie zobowiązują się podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii. Wszelkie noty i inna korespondencja oraz postępowanie pomiędzy stronami, w tym postępowanie prawne, będzie będą odbywać się w języku angielskim.

10. Postanowienia ogólne
10.1 Niniejsza umowa stanowi jedyne i całkowite porozumienie pomiędzy stronami i zastępuje wszystkie wcześniejsze gwarancje lub oświadczenia (zarówno ustne jak i pisemne) i może być zmieniana lub modyfikowana tylko na piśmie za porozumieniem stron.
10.2 Nieskorzystanie którejkolwiek ze stron niniejszej umowy z praw jej przyznanych zgodnie z postanowieniami tej umowy nie może być traktowane jako zrzeczenie się tych praw przez stronę, ani jako fakt uniemożliwiający wykonywanie lub wprowadzanie w życie tych praw w dowolnym momencie.
10.3 Umowa ta podlega wyłącznie prawu Anglii i według tego prawa będzie interpretowana a strony niniejszym nieodwołalnie zobowiązują się podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii. Wszelkie noty i inna korespondencja oraz postępowanie pomiędzy stronami, w tym postępowanie prawne, będą odbywać się w języku angielskim.

11. Nasze dane
Siedziba główna - United Kingdom
Danon House,
5 Kings Road,
Bradford,
BD2 1EY.
United Kingdom.

E-mail: info@dantex.com.

Tel: +44 (0)1274 777 777

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów dzisiaj i przedyskutować swoje wymagania na
+48 (0) 61 663 3278

Zapytanie onlineDane kontaktowe

Obserwuj nas

Śledzić najnowsze wiadomości, plotki i informacje za pośrednictwem naszych kanałów sieci społecznych

Always a good read! #digital #labels #packaging https://t.co/FOU5UPIaKK
Danon House, 5 Kings Road, Bradford. BD2 1EY
Telefon:+48 (0) 61 663 3278 Fax (Sales):+44 (0)1274 777 755 Fax (General):+44 (0)1274 777 766 info@dantex.com