We use cookies in order to offer you the most relevant information. Please accept cookies for optimal performance. Read our Cookie Policy for full details.

Wybierz język

+48 (0) 61 663 3278
Strona główna > Warunki użytkowania

(a) Wszystkie warunki lub gwarancje, (wyrażone lub dorozumiane w oparciu o ustawy lub prawo zwyczajowe), które mogą zostać zgodnie z prawem wykluczone, zostają niniejszym wyłączone z umowy, z wyjątkiem warunków lub gwarancji określonych na pierwszej stronie Potwierdzenia Zamówienia i ani Sprzedawca ani jego upoważnieni przedstawiciele lub pełnomocnicy nie będą podlegali żadnej odpowiedzialności prawnej w odniesieniu do żadnych strat, szkód lub kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z jakiejkolwiek wady, która może zostać wykryta w jakichkolwiek towarach dostarczonych przez Sprzedawcą lub za spóźnioną dostawę takich towarów lub też za niespełnienie jakichkolwiek zobowiązań określonych w umowie przez Sprzedawcę, z wyjątkiem sytuacji określonej w klauzuli (c) poniżej.

(b) Żaden z zapisów tej Umowy nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności prawnej Sprzedawcy w odniesieniu do towarów dostarczanych na terenie Wielkiej Brytanii za obrażenia ciała lub zgon spowodowane zaniedbaniem ze strony Sprzedawcy spełnienia jego zobowiązań określonych w Umowie.

(c) W przypadku gdy okaże się, że towary są wadliwe i/lub zostanie wykazane, że w dostarczonych towarach są braki, w każdym przypadku szczegółowa nota opisująca takie wady lub braki zostanie przekazana na piśmie Sprzedawcy i przewoźnikom towarów w ciągu 3 dni roboczych od wykrycia wady i/lub w przypadku niedostarczenia lub braku towarów i przekazania szczegółowej noty dotyczącej niedostarczenia Sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty wysyłki tych towarów,wtedy, w takich przypadkach, całkowita odpowiedzialność prawna Sprzedawcy polega na wymianie, zwrocie płatności lub zrzeczeniu się należności za te towary, zgodnie z jego wyborem, co zawsze podlega limitowi uzgodnionej ceny za takie towary, ZAWSZE POD WARUNKIEM, że Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej w zakresie, w jakim takie wady mają miejsce w wyniku działania lub zaniechania ze strony Nabywcy.

(d) W przypadku gdy jakakolwiek odpowiedzialność za utratę, szkody lub obrażenia ciała zostanie narzucona na Sprzedawcę w oparciu o dowolną ustawę lub prawo zwyczajowe (inna niż odpowiedzialność przyjęta przez Sprzedawcę w klauzuli (c) powyżej), (na ile jest to prawnie dozwolone) Nabywca zwolni Sprzedawcę całkowicie z takiej odpowiedzialności, w tym, bez ograniczeń, z wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w odniesieniu do takiej odpowiedzialności (chyba że taka odpowiedzialność wynika bezpośrednio z lekkomyślnego działania lub zaniedbania przez Sprzedawcę).

Zgodnie z niniejszą Umową w żadnym wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie lub opóźnienie spełnienia jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z umowy, w zakresie, w jakim taka sytuacja jest spowodowana przez zdarzenia pozostające poza kontrolą Sprzedawcy, w tym, bez ograniczeń, działanie siły wyższej, działania rządu, pożar, zamieszki lub spory przemysłowe, niezależnie od tego, gdzie do nich dojdzie.

Z wyjątkiem sytuacji i w zakresie gdy Warunki Specjalne zostały przez nas wyraźnie uzgodnione na piśmie, przyjęcie przez Państwa jakichkolwiek towarów Dantex będzie traktowane jako potwierdzenie, że zostały one sprzedane Państwu zgodnie z naszymi Warunkami Prowadzenia Działalności i Sprzedaży określonymi na naszej stronie internetowej: www.dantex.com/terms.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów dzisiaj i przedyskutować swoje wymagania na
+48 (0) 61 663 3278

Zapytanie onlineDane kontaktowe

Obserwuj nas

Śledzić najnowsze wiadomości, plotki i informacje za pośrednictwem naszych kanałów sieci społecznych

And we are delighted to be a Gold Sponsor! Enter today! #awards #labels https://t.co/5isg3VNRhB
Danon House, 5 Kings Road, Bradford. BD2 1EY
Telefon:+48 (0) 61 663 3278 Fax (Sales):+44 (0)1274 777 755 Fax (General):+44 (0)1274 777 766 info@dantex.com